Snelle flashberichten over uw vakgebied, met e-mail service Zodra de nieuwsbrief persklaar is, verschijnt hij op de website. De jaargangen 1998 en 1999 integraal raadplegen via dit uitgebreide zoeksysteem. De meest voorkomende vragen en antwoorden vanuit de praktijk en interactieve discussies. Documentatiedienst: selectie van wetteksten en documenten die u kunt opvragen. Selectie van de belangrijkste seminaries en opleidingen in uw vakgebied. Contacteer ons via internet.

Algemene verkoopsvoorwaarden

 1. Elke bestelling bij CED.SAMSOM van boeken, elektronische producten (zoals diskettes, CD-roms, on-line producten) en andere producten (zoals aanvullingen, bijwerkingen, actuele voorinformatie, dossiers, nieuwsbrieven of studiedagen) (hierna "de Producten") is onderworpen aan deze algemene verkoopsvoorwaarden, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant.
 2. Aanbiedingen van CED.SAMSOM zijn steeds vrijblijvend. De overeenkomst komt slechts tot stand na schriftelijke bevestiging door CED.SAMSOM of bij begin van uitvoering.
 3. In België zijn de prijzen van CED.SAMSOM (behoudens anders vermeld) inclusief verzendkosten en BTW.
  CED.SAMSOM heeft het recht alle prijzen te herzien indien er zich na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen voordoen in de prijs van energie of grondstoffen, in de lonen of in één van de andere bestanddelen van de kostprijs van de Producten.
 4. Alle facturen zijn betaalbaar uiterlijk op de vervaldatum zoals vermeld op de facturen.
  Bij gebrek aan een uitdrukkelijke vermelding van een vervaldag op de factuur, is de factuur betaalbaar binnen 30 dagen na de uitgiftedatum van de factuur.
  Het bedrag van elke factuur dat niet volledig betaald is op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met rente wegens verzuim gelijk aan 1% per maand, waarbij elke begonnen maand beschouwd wordt als zijnde verlopen. Wanneer CED.SAMSOM binnen 8 dagen na aanmaning nog steeds geen betaling heeft ontvangen, is bovendien en van rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding van de bijkomende nadelen, administratie- en andere kosten ten belope van 10% op het bedrag van de nog onbetaalde facturen, met een minimum van 25 EURO (= 1.008 BEF), verschuldigd.
  CED.SAMSOM maakt deel uit van de vennootschap Wolters Kluwer België NV. In zoverre de klant in gebreke blijft om uitstaande vorderingen te voldoen, zowel ten aanzien van CED.SAMSOM als ten aanzien van de andere werkmaatschappijen of afdelingen van Wolters Kluwer België NV, kan CED.SAMSOM alle leveringen opschorten tot wanneer alle uitstaande rekeningen worden aangezuiverd inclusief de toegevoegde schadevergoeding en verwijlinteresten. Dit recht geldt zelfs wanneer de klant de opgeschorte levering reeds heeft betaald.
 5. Alle geleverde Producten blijven eigendom van CED.SAMSOM tot volledige betaling van de hoofdsom, interesten, kosten en belastingen. De risico's zijn echter ten laste van de klant vanaf het verlaten van de magazijnen van CED.SAMSOM.
  Bij niet-betaling kan CED.SAMSOM tot de onmiddellijke ontbinding van de overeenkomst overgaan bij eenvoudige schriftelijke kennisgeving 8 dagen nadat een ingebrekestelling zonder gevolg is gebleven, onverminderd het recht om over te gaan tot terugname van de bij de klant geplaatste Producten, goederen en toestellen die eigendom zijn gebleven van CED.SAMSOM en om terugbetaling van de gedane kosten en vergoeding van de geleden schade te eisen.
 6. CED.SAMSOM heeft het recht schuldvorderingen tegenover de klant te compenseren met eventuele vorderingen van de klant ten opzichte van CED.SAMSOM of elke andere werkmaatschappij of afdeling van Wolters Kluwer België NV.
 7. Het aanvaarden van een wisselbrief heeft geen schuldvernieuwing tot gevolg zodat de huidige verkoopsvoorwaarden integraal van toepassing blijven. Alle daarbijhorende kosten zijn ten laste van de klant en contant betaalbaar.
 8. Het vermelden van leveringstermijnen houdt slechts een aanwijzing in. Een vertraging kan in geen geval tot de betaling van schadevergoeding of tot de ontbinding van de overeenkomst aanleiding geven.
  CED.SAMSOM behoudt zich het recht voor gedeeltelijke leveringen te verrichten. In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de klant betaalde voorschotten terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.
 9. Behoudens anders is gestipuleerd, zal de klant zijn klachten overmaken aan de klantendienst van CED.SAMSOM, en dit (a) in geval van een klacht wegens niet-conformiteit, binnen veertien kalenderdagen na de levering van de goederen, en (b) in geval van verborgen gebreken, binnen veertien kalenderdagen na de ontdekking van dit gebrek.
  Het indienen van een klacht ontheft de klant niet van zijn betalingsverplichtingen.
  Een Product mag worden teruggestuurd nadat de klant zijn klacht heeft overgemaakt aan de desbetreffende klantendienst van CED.SAMSOM.
  De waarborg van CED.SAMSOM beperkt zich in ieder geval tot vervanging van het Product en, indien dit niet mogelijk is, tot terugbetaling van de prijs.
  In geen geval zal CED.SAMSOM aansprakelijk zijn voor gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks worden veroorzaakt door de daad van de klant of van een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid.
 10. Elke annulering van de bestelling door de klant dient schriftelijk te gebeuren. Niet-aanvaarding van deze annulering moet door CED.SAMSOM schriftelijk worden medegedeeld binnen acht kalenderdagen na ontvangst van de annulering.
 11. Bij de aankoop van een abonnementsgebonden Product zal het abonnement stilzwijgend worden verlengd, behoudens schriftelijke opzegging, ten minste één maand vóór de vervaldag.
 12. Elk geschil met betrekking tot het afsluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze overeenkomst en van de overeenkomsten daaruit afgeleid, wordt beheerst door Belgisch recht en zal tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van Wolters Kluwer België NV behoren.
 13. Elk Product kan bestaan uit en/of worden uitgebreid met verschillende informatie-elementen: het basiswerk, aanvullingen of bijwerkingen, actuele voorinformatie, dossiers, tijdschriften, nieuwsbrieven, zakboekjes, jaarboeken, diskettes, CD-roms, internetservices, studiedagen of enige andere vorm waaronder informatie kan worden verstrekt.
  CED.SAMSOM houdt zich te allen tijde het recht voor om voor al haar abonnementen het principe der vooruitfacturatie te gebruiken tegen de op dat ogenblik geldende verkoopprijs.
 14. Elke verhuring of uitlening van het verkochte Product zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van CED.SAMSOM is verboden.
  CED.SAMSOM zal slechts toestemming tot verhuring of uitlening verlenen indien de koper aantoont dat die verhuring of uitlening gebeurt voor educatieve of culturele, niet-commerciële doeleinden en dat hij daartoe officieel door de overheid is erkend.
  Indien de koper het Product verhuurt of uitleent zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van CED.SAMSOM, is hij van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding van 250 EURO (= 10.085 BEF) per inbreuk verschuldigd, dit onverminderd de andere rechten van CED.SAMSOM.
 15. Wolters Kluwer België NV verwerkt de gegevens van klanten en prospecten voor klantenbeheer, direct marketing en voor hen op de hoogte te houden van de producten, diensten en activiteiten van Wolters Kluwer België NV, tenzij de klant zich hiertegen verzet. Overeenkomstig de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens van 8.12.1992 zal Wolters Kluwer België NV op verzoek van klanten en prospecten inzage geven in hun gegevens en het recht op correctie verlenen. Aanvullende inlichtingen kunnen bekomen worden bij het publiek register van de geautomatiseerde verwerkingen.
 16. Licentieovereenkomst softwareproducten van CED.SAMSOM.
  De volledige tekst der licentievoorwaarden der softwareproducten van CED.SAMSOM zoals vermeld op elke CD-rom of diskette of internetproduct is beschikbaar voor inzage door de gebruikers vóór het afsluiten van de overeenkomst en is eveneens te zien bij het opstarten van het desbetreffende medium.
  De licentievoorwaarden bepalen onder meer dat de klant-gebruiker:
16.1. de programmatuur, de eigenlijke inhoud en de documentatie nooit in eigendom verkrijgt; het is hem dus verboden méér dan één back-up kopie te maken en/of kopies ervan aan derden aan te bieden, zelfs gratis; het niet-exclusieve en niet-overdraagbare gebruiksrecht is beperkt tot het gebruik door één gebruiker op één toestel zoals gestipuleerd op de verkoopfactuur en/of bestelbon, tenzij hiervan uitdrukkelijk wordt afgeweken;
16.2. een waarborg geniet van 90 dagen na levering van het softwarepakket; deze waarborg slaat alleen op die gevallen waarin de werking van het softwarepakket onbruikbaar is door softwarefouten (d.i. afwijkingen van de beschreven functionele specificaties) die moeten worden aangetoond en/of gereconstrueerd door de klant-gebruiker; CED.SAMSOM zal uitsluitend hetzij het pakket vervangen door een nieuwe kopie, dan wel instaan voor het herstellen van de softwarefouten, naar keuze van CED.SAMSOM, met uitsluiting van alle andere verhaal van de klant-gebruiker;
16.3. de software aanvaardt zoals hij is uitgewerkt met zijn eventuele beperkingen inzake functies en mogelijkheden.
 1. De overeenkomsten tussen CED.SAMSOM en al haar klanten worden beheerst door deze algemene verkoopsvoorwaarden.

  Afwijkingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn enkel mogelijk mits uitdrukkelijke schriftelijke toestemming gegeven door de algemene directie van CED.SAMSOM.

Terug

dotclear.gif (43 bytes)
naar de website van Ced.Samsom