Terug

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1. Elke bestelling is onderworpen aan deze algemene voorwaarden met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant.

2. Ons aanbod is steeds vrijblijvend. De overeenkomst komt slechts tot stand na onze schriftelijke bevestiging of bij begin van uitvoering.

3. In België zijn onze prijzen behoudens strijdige vermelding inclusief verzendingskosten en B.T.W. Wij hebben het recht onze prijzen aan te passen indien er zich na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen voordoen in de prijs van energie, grondstoffen, in de lonen of in één van de andere bestanddelen van onze kostprijs.

4. Onze facturen zijn, behoudens strijdige vermelding op de factuur, betaalbaar uiterlijk 30 dagen na uitgiftedatum.

Het bedrag van elke factuur dat niet volledig betaald is op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 15 % van het verschuldigde bedrag met een minimum van 2 000 BEF. Het aldus verhoogde bedrag brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling interest voort gelijk aan 1,5 % per maand, waarbij elke begonnen maand beschouwd wordt als zijnde verlopen.

Ced-Samsom maakt deel uit van de vennootschap Wolters Kluwer België N.V. In zoverre de klant in gebreke blijft om uitstaande vorderingen te voldoen, zowel ten aanzien van Ced-Samsom als ten aanzien van de andere werkmaatschappijen of afdelingen van Wolters Kluwer België N.V., kan Ced-Samsom alle leveringen opschorten tot wanneer alle uitstaande rekeningen worden aangezuiverd. Dit recht geldt zelfs wanneer de klant de opgeschorte levering reeds heeft betaald.

5. De geleverde goederen blijven onze eigendom tot volledige betaling van de hoofdsom, interesten, kosten en belastingen. De risico's zijn echter ten laste van de klant vanaf het verlaten van onze magazijnen.

Bij niet-betaling kunnen wij tot de onmiddellijke ontbinding van de overeenkomst overgaan bij eenvoudige schriftelijke kennisgeving acht dagen nadat een ingebrekestelling zonder gevolg is gebleven, onverminderd het recht om terugbetaling van de gedane kosten en vergoeding van de geleden schade te eisen.

6. Ced-Samsom heeft het recht schuldvorderingen tegenover de klant te compenseren met eventuele vorderingen van de klant ten opzichte van Ced-Samsom of elke andere werkmaatschappij of afdeling van Wolters Kluwer België N.V.

7. Het aanvaarden van een wisselbrief heeft geen schuldvernieuwing tot gevolg zodat de huidige verkoopsvoorwaarden integraal van toepassing blijven. Alle daarbijhorende kosten zijn ten laste van de klant en contant betaalbaar.

8. Het vermelden van leveringstermijnen houdt van onzentwege geen enkele garantie in. Een vertraging kan in geen geval tot de betaling van schadevergoeding of tot de ontbinding van de overeenkomst aanleiding geven.

9. Om geldig te zijn dienen klachten ons bij aangetekende brief toe te komen (a) in geval van een klacht wegens niet-conformiteit, acht dagen na de levering van de goederen en (b) in geval van verborgen gebreken, acht dagen na de ontdekking van dit gebrek en ten laatste zes maanden na de levering.

Het indienen van een klacht ontheft de klant niet van zijn betalingsverplichtingen.

Geen enkel produkt mag worden teruggestuurd, zonder ons voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord.

Onze waarborg beperkt zich in ieder geval tot vervanging van de zaak en, indien dit niet mogelijk is, tot teruggave van de prijs.

10. Elke annulering van de bestelling door de klant dient schriftelijk te gebeuren. Zij is slechts geldig mits onze schriftelijke aanvaarding.

In dergelijk geval is de klant een forfaitaire vergoeding van 40 % van het gefactureerde bedrag verschuldigd.

11. Elk geschil met betrekking tot het afsluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze overeenkomst en van de overeenkomsten daaruit afgeleid, wordt beheerst door Belgisch recht en zal tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van onze vennootschap behoren.

12. De aankoop van een abonnementsgebonden uitgave houdt voor de klant de verplichting in om gedurende ten minste één jaar op het abonnement in te tekenen. Dit abonnement wordt stilzwijgend verlengd tegen de op dat ogenblik geldende prijs, behoudens schriftelijke opzegging, ten minste drie maanden vóór de vervaldag.

Elk produkt kan bestaan uit verschillende elementen welke in voorkomend geval afzonderlijk kunnen worden gefactureerd :het basiswerk, aanvullingen of bijwerkingen, actuele voorinformatie, dossiers, jaarboeken, tijdschriften, nieuwsbrieven, boekjes, diskettes, CD-Roms, studiedagen of enige andere vorm waaronder informatie kan worden verstrekt.

Wij houden ons het recht voor om voor al onze abonnementen het principe der voorfacturatie te gebruiken.

Indien het een losbladig werk betreft, dan worden de periodieke aanvullingen, bijwerkingen en actuele voorinformatie, en dossiers de klant bij verschijnen toegestuurd en vooraf gefactureerd tegen de op dat ogenblik geldende (pagina)prijs.

13. Elke verhuring of uitlening van het verkochte werk zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van Ced-Samsom is verboden.

Ced-Samsom zal slechts toestemming tot verhuring of uitlening verlenen indien de koper aantoont dat die verhuring of uitlening gebeurt voor educatieve of culturele, niet-commerciële doeleinden en dat hij daartoe officieel door de overheid is erkend.

Indien de koper het werk verhuurt of uitleent zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van Ced-Samsom, is hij van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding van 10 000 BEF per inbreuk verschuldigd, dit onverminderd de andere rechten van Ced-Samsom.

14. Uw adresgegevens worden, behoudens bezwaar van uw kant, door Wolters Kluwer België N.V. in een bestand opgenomen, zodat wij u op de hoogte kunnen houden van onze uitgaven en activiteiten. Overeenkomstig de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens van 8.12.1992 willen wij u op uw verzoek kennis geven van uw gegevens in ons (W.K.B. N.V.) bestand en ze eventueel corrigeren. Ons bestand zal in het publiek register van de geautomatiseerde verwerkingen vermeld worden bij de verwerkingen van Wolters Kluwer België N.V.

15. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn enkel mogelijk met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Terug